به XJCSENSOR خوش آمدید

کاربرد انرژی جدید

کاربرد انرژی جدید

1. دستگاه تشکیل فشار باتری برای باتری بسته نرم ؛

2. دستگاه سیم پیچ؛

3. دستگاه پوشش؛

4. پرس سرد و گرم؛

5. دستگاه شکل دادن باتری قدرت ؛

6. تجهیزات تزریق؛

حوزه انرژی جدید هرگز رونق بیشتری نداشته است. کاربرد سنسور فشار Xin Jingcheng در زمینه انرژی های جدید شامل: سنسور کشش به ماشین پیچشی ، پوشش دستگاه اعمال می شود. XJC-D01 به تجهیزات تزریق مایع و غیره اعمال می شود.